Свободните места до утвърдения училищен и държавен план-прием

В изпълнение на изискванията на чл. 104, ал. 2 на Наредба №10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, обявяваваме на сайта на училището, както и на сайта на РУО свободните места до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и освободените през учебната година места.

2022-11-23 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-11-21 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-11-18 Свободни места за ученици по паралелки по училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година

2022-11-17 Свободни места за ученици по паралелки по училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година

2022-11-14 Свободни места за ученици по паралелки по училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година

2022-11-10 Свободни места за ученици по паралелки по училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година