Изх. № РД-11-362/13.05.2024 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА УЧАСТВАЩИ В ДЕЙНОСТ 5 „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ НА ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“   ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ /МУД/   ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНИ  ДЕЙНОСТИ   На 30.05.2024 г. от 13:50 часа ще се проведе изпълнение на междуучилищни дейности /МУД/ Срок за кандидатстване 17.05.2024 г. […]

Read More »