За нас

СУ„Димитър Гачев“ – общинско  учебно заведение

Снимкапреди шествието на 24 МАЙ 2017

 

СУ “Димитър Гачев” за първи път отваря врати на класните стаи и кабинети на 15 септември 1987 година като ЕСПУ „Димитър Гачев“ в новопостроена сграда в непосредствена близост до ЖК „Ябълките“ и в продължение на 37 години обучава ученици от І до ХІІ клас. Първата учебна година в него са записани 769 ученици (I-VIII клас) от районите на ОУ „Климент Охридски“, НУ „Васил Левски“ и НУ „Г. С. Раковски“. Паралелките са 28, от тях 6 – в I клас. Назначени са 53 учители със средна възраст 35 години. От 1988/1989 учебна година в него се приемат ученици в IX клас и за първи път в областта се разкриват 2 паралелки с ранно чуждоезиково обучение от I клас. През 1990/1991 става Средно общообразователно училище. Броят на учениците се увеличава всяка година и достига 1 020 през 1991/1992 учебна година.

Училището участва в експеримента на МОН за въвеждане на икономически знания в рамките на свободно избираема подготовка по общообразователните предмети (1993/1994). От учебната 1995/1996 година се включва с една паралелка в експеримента на Научноизследователския национален център по образование и наука на МОНТ за подготовка на среден мениджър, с прием от VIII клас и 5-годишен курс на обучение. Първият випуск се дипломира през учебната 1998/1999 година. След прекратяване на експеримента, от 1999/2000 учебна година в училището започва обучение по професията „Организатор на среден и дребен бизнес“.

От 2002/2003 учебна година МОН преустановява приема на професионални паралелки в средните общообразователни училища. В гимназиалния етап се разкриват 2 паралелки: профил технологичен „Туризъм“ и профил технологичен „Стопански мениджмънт“ (2003/2004). За 10 години над 500 девойки и младежи са завършили средно образование с професия “Организатор на среден и дребен бизнес”, като повечето от тях са продължили образованието си в различни висши учебни заведения. В минали години се осъществяваше прием по профил технологичен „Информационни технологии”.

През декември 1993 година училището става член на Националната мрежа „Училища, утвърждаващи здраве“. Работи съвместно с Корпуса на мира от 2000 година. Побратимено е с XXV гимназия от град Ставропол. Разполага с най-големия учебен корпус в града с 48 класни стаи и кабинети, включително 4 компютърни зали, библиотека, училищен стол. Единственото училище в област Пазарджик, което има самостоятелна театрална сцена и салон с 250 места. Спортният комплекс, построен 1991 година, разполага с покрит спортен комплекс, плувен басейн и открити спортни площадки. Момчетата от отбора по волейбол (VII-VIII клас) са областни първенци от 2001 г. до 2004 г. и през 2004 г. завоюват 2-ро място на републиканското първенство в гр. Червен бряг.

 

Броят на учениците от подготвителни групи до X клас за учебната 2020/2021 г. е  350/, в това число: подготвителни групи – 19/ деца, начален етап от I до IV клас – 130/ ученици, прогимназиален етап от V VII клас – 120/ ученици, първи гимназиален етап от VIII до X клас – 81 ученици, в изнесени паралелки в ЦСОП – 20 ученици, в самостоятелна форма на обучение – 49/ ученици.

От 2018 година училището е с музикален профил. Засилено изучаване на музика във втори гимназиален етап на средното образование. В училището се обучават 100% ученици от уязвими групи.

     МЕРКИ /ПЛАНИРАНИ  ДЕЙСТВИЯ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  •  Мотивиране на учениците за учене.
  • Срещи и разговори с родителите.
  • Индивидуална работа с ученика в час.
  • Провеждане на консултации.
  • Да анализираме грешките и пропуските.
  • Включване в проекти.
  • Подборът на задачите да бъде с практическа насоченост и да развива логическото мислене на учениците.
  • Използване на електронни уроци, решаване на интерактивни тестове.
  • Индивидуална работа с учениците в часовете за консултации.

Директори на училището от основаването през 1987 г. досега са:

Петя П. Бележкова – Апостолова (1987-1998),

Кирил Атанасов Димитров (1998-2012).

Валери Георгиев Стоянов (2012- до настоящия момент).