Споделяне на добър педагогически опит

Контролната дейност на училищното ръководство фактор за повишаване качеството на образованието. Изготвяне на вътрешноадминистративни
актове -работна среща на 23.11.2023

Презентация от работната среща на 23.11.2023 г.

Презентации от проведените работни срещи през месец март 2023г.

  1. Методическа подкрепа на директорите/заместник-директорите на тема  „Инспектиране на образователните институции и атестиране на педагогическите специалисти – нормативни изисквания съгласно ДОС за инспектирането на ДГ и училищата и ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.
  2. Методическа подкрепа на директори на училища във връзка с планирането и осъществяването на училищния план-прием съгласно изискванията на Раздел II на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.
Атестиране ДОС
rabotna_sresta_inspektirane

========================================================

Last chance to see! Join our Virtual Visit of ATLAS before the LHC Restart

CMS Masterclasses Bulgaria 2023 – Introduction to High energy and Particle physics, Methodology and Practical work

Презентация представена: CMS_Masterclass_Pazardzhik2023 

Mariana Shopova (CMS)
Plovdiv University “
Paisii Hilendarski
INRNE
Bulgarian Academy of Sciences

СПОДЕЛЕНИЯ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (ОТКРИТИ УРОЦИ) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СПОДЕЛЕНИЯ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (ОТКРИТИ УРОЦИ) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 20222023 ГОДИНА

Европейска организация за ядрени изследвания

Организацията е разположена на границата на Швейцария с Франция, северозападно от Женева. Споразумението за създаването на ЦЕРН е подписано в Париж на 29 юни − 1 юли 1953 г. от представителите на 12 европейски държави.[1] Организацията е основана на 29 септември 1954 г. от 12 европейски държави. Към края на 2019 г. броят на страните членки вече е 24. Освен това няколко страни и международни организации имат статут на наблюдатели.

В ЦЕРН постоянно работят приблизително 2500 души, както и около 8000 физици и инженери от 580 университета и институти, от 85 националности участват в международните експерименти на ЦЕРН и работят там временно.

Основната функция на организацията е да осигури поддръжката на няколко ускорителя и друга апаратура, необходими за изследвания в областта на физиката на елементарните частици.

Територията на ЦЕРН се състои от две основни площадки и няколко по-малки. Големият комплекс от сгради включва работни кабинети, лаборатории, производствени помещения, складове, зали за конференции, жилищни помещения, столови. Комплекс е разположен, както на повърхността (старите ускорители Linac, PS), така и под земята на дълбочина около 100 метра (съвременните SPSLHC). Основната площадка е на територия, намираща се близо до швейцарския град Мейрин (Meyrin), т.нар. обект Meyrin. Друга основна площадка е територията близо до френското градче Превесан-Моен (Prévessin-Moëns) – обект Prévessin. По-малките площадки са разпилени в близките околности по протежение на подземния пръстен, построен за ускорителя LEP.

Мима Ватахова – на посещение в ЦЕРН 03-07-10.2022 г.  Следва презентация подготвена ог госпожа Ватахова за обучението в ЦЕРН с име CERN

CERN

Attestation Mima Vatahova CERN 2-8.10.2022

Магията ЦЕРН

Над 800 български учители са преминали обучение в Европейската организация за ядрени изследвания от 2008 г.

Над 800 български педагози по физика, химия, информатика и инженерни дисцип-
лини са преминали обучение в Европейската организация за ядрени изследвания – ЦЕРН (The European Organization for Nuclear Research), от старта на учителската програма през 2008 г. до октомври, когато на посещение заминава 20-ата група. Това споделя пред „Аз-буки“ координаторът на програмата и директор на Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ (НАОП) Свежина Димитрова.

20-ата юбилейна група по програмата в ЦЕРН

Стела Маринова

Тя допълва, че с юбилейната група България се нарежда само след Германия, Италия и Великобритания. Всички останали страни са с доста по-малко учители, които са преминали през обучения в ЦЕРН.
Първата програма има регионален характер, но след това се превръща в национална, разширявайки поетапно обхвата си. „Първоначално можеха да се включат учители по физика в горен курс, а след това програмата се разшири за учители по физика и химия. След натрупване на определен опит и след първата национална конференция „Европа – територия на знанието“ решихме, че можем да направим такава програма и за учители по инженерни дисциплини и информатика, която също върви успешно“, казва Димитрова. Тя уточнява, че България е първата и единствената държава, която прави програми и за инженери, и за ИТ учители.
Целта на едноседмичното обучение е пробуждане и поддържане на интереса на учителите и техните възпитаници към модерната и съвременна наука. Лекциите в ЦЕРН подпомагат творческото разбиране на света, повишава се технологичната култура на педагозите, а чрез тях и на учениците. Учителските програми са важни за ЦЕРН заради мултиплициращия ефект, който имат. „Всеки учител в кариерата си обучава стотици ученици. А веднъж взел от магията, наречена Европейска организация за ядрени изследвания, до края на кариерата си предава тази магия и на своите ученици – казва директорът на НАОП. – Освен това обучителната програма възпитава стремежа за разкриване на неизвестното и усет към откривателството.
Целта е да се мотивират учениците да изучават природни науки, информатика и технически дисциплини
в университетите, да изберат професия на изследователи, на учени, инженери, ИТ специалисти.
Тест да се подготви бъдещото поколение изследователи и учители.“
Обученията се провеждат по Националната програма „Мотивирани учители и квалификация“. Шанс да отидат на място в ЦЕРН, получават само най-добрите педагози. Някои от учителите дори кандидатстват 2 – 3 години, докато успеят да се включат в курса. „Това ги мотивира още повече да работят с учениците си, да постигат резултати и успехи и да представят портфолиото си много по-пълно, за да имат възможност да се класират“, обяснява директорът на НАОП. Тя допълва, че при подаването на документите се попълва изготвена от МОН бланка, справка от училището, в което преподавателят работи, с информация за предмета, който води, какви изяви имат учениците му, какви обучения е преминал, в какви области са интересите му.
Обучението е интензивно. Затова, докато пътуват към Женева, Димитрова съветва да не се опитват да разберат всичко в ЦЕРН, тъй като това ще стане пос-
тепенно. Там трябва да трупат информация, а тя ще се подреди, когато се върнат в училищата си. Педагозите имат теоретични лекции, практически упражнения, много визити. Така, когато видят нещо на място, могат да попитат демонстраторите как работят съоръженията и къде точно се използват в практиката. „Учениците искат да имат повече практически примери къде намират приложения разработките по физика, химия, математика, инженерни дисциплини. Това обучение води до практическата насоченост на всички изучавани предмети. Учителите им показват възможността за реализация в тази сфера. Това е важно, тъй като младите хора са прагматици. Те искат и търсят място, където могат да се реализират“, заявява Димитрова.
След участието си в програмата преподавателите организират най-различни дейности. „Като се върне в България, всеки учител прави презентация през колектива си и учениците за това какво представлява съвременната наука. За възможностите, които дава тя за развитие на учениците. За това, че познаваме само 4,6% от видимата Вселена, а всичко останало може да бъде открито от нашите ученици, които ще изучават тези дисциплини в университетите и след това ще станат учени, изследователи, учители“, споделя Димитрова. Педагозите организират различни изложби за Центъра в Женева и за участието си в програмата. Изработват постери за ЦЕРН, брошури, подготвят се научни театри.
Последните години се изнасят и интердисциплинарни уроци.
Например учители по география, история и физика правят виртуална екскурзия до Женева. Обучавалият се в ЦЕРН преподавател разказва за местата, които посещава. Учителят по география представя по-големите забележителности, а по история говори за историческите места, през които минават, докато се стигне до ЦЕРН. В едно от училищата показват къде намират приложение дейности, които се извършват в Центъра, и къде в практиката и в живота намират място откритията на учените там. Друг педагог подготвя урок с викторина.
„След като колегите се върнат от ЦЕРН, те развихрят своята фантазия, знания и умения. Уроците стават по-нестандартни, с интересни методи и похвати, защото учителите се мотивират да покажат нови и интересни неща на учениците си – обяснява директорът на НАОП. – По този начин се насърчават любознателността и креативността на учениците. Защото за тях обикновените часове, в които един учител застава и води монолог пред дъската, са им скучни. Това е ново поколение. Този тип обучение не може да ги въодушеви и мотивира да учат каквото и да е. Затова и самите учители търсят нестандартни методи на преподаване и обучение. Те виждат, че обучението в ЦЕРН е нестандартно, и всички, които преминат през него, казват, че това е най-смисленото и най-интересното обучение, което са посещавали.“
Организират се и майсторски класове за ЦЕРН, в рамките на които ученици на преминали програмата педагози имат възможността да влязат в ролята на учени и да обработват реални данни от CMS детектора.
Инициативите, с които учителите представят дейността на Центъра, и по-различните уроци, които педагозите водят след посещението в Женева, постигат целта на програмата. „Виждаме реализация на учениците на учители, които са успели да ги мотивират да изучават природни науки, информатика и инженерни науки. Има ученици, които са станали учени и в момента работят в ЦЕРН вследствие на това, което са чули и видели от своите преподаватели“, споделя Димитрова. Тя дава за пример, че само преди няколко месеца в ЦЕРН постъпва младеж, който през 2017-а е бил ученик на преподавател по програмата.
Част от юбилейната група по програмата е Милена Симеонова – учител в Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, Разград. Тя води часове по математика, физика, информатика, специални предмети. През 2013 г. подготвя документи, но поради семейни проблеми не ги подава. Тази година кандидатства за първи път и в двете направления на програмата и е сред одобрените за обучение на учители по природни науки. „Отдавна мечтаех да посетя ЦЕРН. Исках да отида да го видя, обучението надмина очакванията ми. Имах добри познания, но е друго да видиш всичко на място. В часовете по физика са залегнали много от нещата, пускала съм клипчета от интернет, следя страница на ЦЕРН. Но е друго човек да отиде и види съоръженията със собствените си очи, да ти го обясняват специалисти в областта. Слязохме на 87,9 метра под Земята, видяхме компютрите в изчислителния корпус. Беше много интересно и полезно, удовлетворена съм – разказва Стоянова. – Вече ще разказвам на учениците си по съвсем друг начин и по друг начин ще ги надъхвам. Мисля, че това обучение беше полезно за мен, ще бъде полезно и за децата. Дано да мога да ги заинтригувам. Имаме добри ученици, които се занимават с физика.“
По време на посещението си в Центъра учителите правят множество снимки и клипове, които могат да показват в часовете. Дори са си направили обща папка, за да ги споделят помежду си. Стоянова вече е започнала да показва магията на ЦЕРН на своите ученици. „Децата са любознателни, тийнейджърите вече имат изградени знания и е по-лесно да надграждаш основата, по-лесно привличаш интереса им, особено като им показваш с нагледни материали. За всяка снимка съм обяснявала какво е, за какво служи, пусках им клипчетата – споделя учителката. – Искам да ги приобщя към науката, да се занимават с нея, да знаят, че има хора, които правят нещо голямо.“ Опитът, който е натрупала, ще бъде предаден и на децата от клуба по интереси, който води. Стоянова обмисля да покани и други училища.
През 2023-а Националната професионална техническа гимназия „Ш. Петьофи“ отбелязва своя 60-годишен юбилей. Тогава в рамките на Деня на отворените врати учителката се надява да може да направи и различни опити, с които да заинтригува децата с науката.

VII-та Научно- практическа конференция за разработване на добри практики в областта на образователната интеграция и образователно приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, провеждаща се в гр. Банско – участва М. Куртакова

     

Зам. министърът на образованието Мария Гайдарова награждава участниците в Конференцията

Обща снимка на група 2

 

На 30.05.2022 г. бяха реализирани  представителни изяви на групи за занимания по интереси:

Ученици от групата по музика „Празник всеки ден“
с ръководител Станислава Рошлева изпълниха фолклорни песни и танци от различни краища на България.

Във фоайето на  училището бе открита изложба на макети на старинни къщи, изработени от групата по изобразително изкуство „Спомени от миналото“ с ръководител Антоанета Вангелова – A. Vangelova Спомени от миналото

„Работилница на идеи“-Проектно-базирано обучение в начален етап

С творчество и игра по-красив е света.Т.Колчакова

Gramota D.Hristova 20211101

 

Празник 24 Май 2017 година и награди учител / директор на годината:

https://goo.gl/photos/bXfb8sAD2LtgJNb48

 

актуални аспекти-директор-РААБЕ-15.4.2021_Lena_Parova

актуални аспекти-директор-РААБЕ-29.1.2021_Lena_Parova

 

Уважаеми колеги,

 Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./ и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставям на Вашето внимание следната информация:

1.      Предоставя се  възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат в предстоящи обучения до края на  изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя  и съдържанието на обученията.  

2.      Предоставя се  възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти  над 54 годишна възраст.

3.      За осигуряване на по-добра публичност по проекта е необходимо да бъде поставен линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg) на електронните страници на РУО, както и на сайтовете на всички училища и детски градини на територията на съответната област.

При възможност да се публикуват периодично,  както в горепосочените сайтове, така и в интернет пространството и в местните медии материали, свързани с изпълнението на проекта.

4.      Предвид актуалните приоритети  и предизвикателства пред образователната система да се популяризират подходящ начин и да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти  за  ефективно преподаване и  оценяване  на резултатите в електронна среда, специфики на  отношения в  училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите,  обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.

Моля, да информирате своевременно всички заинтересовани страни с горепосоченото.

С благодарност за съвместната работа,

Наталия Михалевска

Ръководител на проект 

BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 

 

V-ТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА” 28.10.2020 г.  – 30.10.2020 г., х-л „Свети Спас” –  гр. Велинград

Нац. конф.-м.10.2020г. Велинград

Нац. конф.-м.10.2020г. Велинград

Gramota V.Stoyanov 202010

Gramota T.Kocheva 202010

Gramota M.Kurtakova 202010

 

18.02.2021

SU D.Gachev_Chitalishte Probuda_V.Levski 20210218

Деца от СУ „Димитър Гачев” участваха в конкурс с видеорецитал на стихове за Апостола

– Василе, Игнатие, Дяконе, защо та създаде Господ Бог и защо мене създаде?
Има едно място край София, нарича се Голгота. … Има едно място край Йерусалим, нарича се Голгота, което се тълкува Лобно място. Тамо го разпнаха…
– Де му е гробът? Де са го заровили? Никой не знае…
– Що е сторил, та го търсят из цялата Империя?
– Аз съм тръгнал да проповядвам, щото ми е жал за народа. И взема чашата и възблагодари и даде им я и рече:
– Пийте от нея всички, щото тя е моята кръв на Новия завет, която се излива за мнозина, за прощение на греховете.

Тези вълнуващи всяко българско сърце слова от постановката „Великденско вино“ на Константин Илиев поставиха началото на конкурс-рецитала, посветен на на 148-годишнина от гибелта на Апостола, организиран от Общински комитет „Левски“ – Пазарджик, от Нарoдно читалище „Пробуда“ – Пазарджик, от Средно училище „Димитър Гачев“ – Пазарджик.

Културното събитие се проведе при спазване на здравните изисквания. Конкурс-рециталът течеше две седмици чрез видео клипове на рецитаторите, които жури изслуша и класира. Учениците, подготвени от своите класни ръководители, индивидуално и групово декламираха с грейнали очи стихове за Левски пред жури: г-жа Цветанка Иванова – председател на Общински комитет „Левски“, г-жа Гинче Караминова – заместник-директор на СУ „Димитър Гачев“ и г-н Валери Стоянов – директор на  СУ „Димитър Гачев“.

Децата репетираха усърдно и се подготвяха за днешния конкурс като участваха със своите видео клипове за рецитала. Малчуганите от II, III, IV клас представиха крилати фрази на Апостола, оформиха в слово синеокия борец за свобода и правда, рецитираха стихове на съвременни български поети за Левски.

„И пак е 18 февруари.
С цветя в ръцете, чинно коленичим.
Изплакала очите си – България,
все още чака своя син обичан.“ – развълнувано мълвяха Кадер, Джейда, Иван от VI „б“ клас стиховете на Александър Калчев.

Кулминация в рецитала бе изпълнението на Георги Павлов, също от VI „б“ клас, който спечели призовото първо място и награда ръчен часовник. Грамоти, индивидуални и групови награди за отлично представяне в рецитала получиха  участниците – книги „Моята първа среща с Левски“, „Апостолът в премеждие“, боички и четки, а футболна топка, оцветена с националното знаме, получи за груповото участие IV „а“ клас.

Стихотворението „Обесването на Васил Левски“ на Христо Ботев – символ на тъгите на България  по загубата на свидния син бе произнесено с дълбоко чувство на съпреживяване от младия талант на фона на песента – молитва „Отче наш“ на ансамбъла „Музикална лаборатория за човека“ на Маестро Йордан Камджалов. С тази музика и с това пробождащо слово – най-прекият път към безсмъртието – Апостола на българската свобода оживя в сърцата ни, за да ни прикове отново с онова неговото, изтръгнато от дълбините на душата: – Народе????

Линк към изпълнението на Георги Павлов, 12-годишен, спечели I-во място в конкурс-рецитала;
https://www.facebook.com/zornitsabarakova/videos/4262547760430682

Зорница Баракова,
секретар Читалище „Пробуда“ – Пазарджик

Презентации по математика на Димитър Филипов

Еднакви тригъгълници – Ednakvi triygalnici

Първи признак за еднаквост на триъгълници – Prilovenie_ na_ pyrvi_priznak_za_ednakvost_na_triygylnicii.ppt

Втори признак за еднаквост на триъгълници – Prilojenie_na_vtori_priznak_za_ednakvost

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЧАСЪТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Loom в ролята си на програмен продукт за обучение

Loom в ролята си на програмен продукт за обучение

22/04/2021

 

admin

В отклик на нуждата от дистанционно обучение, в България навлезнаха и започнаха да се използват редица програмни продукти за обучение. Освен масово използваните, съществуват обаче и много други, които макар да не са толкова популярни, са изключително полезни, добри и лесно приложими. Един от тези програмни продукти е Loom.

Същност на Loom

Loom е описан от твоите създатели като инструмент за скрининг, който позволява записване на аудио, видео, прозорци на браузъра и/или екрани, при това заедно или поотделно, с опция за едновременно записване и на видео на човека, чийто екран се записва. Веднъж приключен, записът се запазва в клипборда на програмата с възможност за съхранение в акаунта. Като последващо действие, направеният запис може да бъде свален на компютъра или споделен през нарочно създаден линк.

Loom в преподавателската дейност?

Loom може да бъде чудесен помощник в преподавателската дейност, без значение дали става дума за начално обучение или обучение в основен/ среден етап, или за университетско обучение. Приложението му е изключително обширно. В преподавателската дейност Loom се използва със своите функции за запис на екрана на компютър или смарт устройство, чрез видео запис посредством камерата на устройството, чрез едновременен запис на екран и лице.

Предимства на Loom за преподавателите

Освен своята функционалност, Loom има и редица други предимства, които улесняват преподавателската дейност. На първо място, Loom е безплатна програма. На второ място, Loom  има изключително много функции, резултатът от използването на които, преподавателят може да сподели със своите ученици. На трето място, Loom не само записва, но дава възможност и за коригиране на направените записи, включително корекция на звук, ирязване на видео, използване на инструмент за рисуване и други. Не на последно място, Loom предоставя чудесна възможност достъп до готовите видеа до широк или ограничен кръг потребители, тоест на всички или определени ученици.

Предимства на Loom за учениците

Loom е програма от чиито предимства могат да се възползват и учениците. Едно от предимствата за тях е, че те не трябва да инсталират и активно да използват програмата. Учениците единствено се възползват от крайния продукт, който преподавателят е създал с помощта на Loom. Дори, когато учениците желаят да използват Loom, те могат да го направят напълно безплатно. Loom предоставя отлична възможност на обучаващите се да записват видеа с домашни и презентации и да ги изпращат за оценка на преподавателя, като не е задължително проверката да се случва в реално време. Loom дава възможност и за многократно преглеждане на записания материал, а когато става въпрос за различни по вид разяснения от страна на преподавателя или на урок, това е от изключителна полза.

Предимства на Loom за родителите

Родителите, макар и да не са пряко включени в учебния процес, са страна по него. Използването на Loom също има огромни предимства за тях. Родителите могат да проследят материала, по който децата им се обучават. Родителите могат да проследят и домашните задания, които децата им качват, както и обратната връзка, която се получава от преподавателя. По Loom видеата, там където е необходимо, родителите могат да се включат в учебния процес, да подпомогнат детето, да проследят пропуските, ако има такива и други.

Loom  е програмен продукт, който може да се включи ефективно и активно в процеса на обучение. Бъдейки сравнително лесен за използване, безплатен и даващ голям набор от възможности и опции, Loom е едно чудесно и интересно спасение за разчупване на процеса на обучение.

Loom може да свалите от тук.