Проект „Образование за културно многообразие”, Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01

Проект „Образование за културно многообразие”, Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01

 

 

 

 

Резюме

 

Период на изпълнение: 17.12.2020 г. – 17.6.2023 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Общо финансиране на проекта – 397 292.31 лв.:

ЕСФ – 337 698.47 лв.; Национално финансиране: 59 593.84 лв.

 

Водеща организация: Сдружение „Център за обучение и услуги“

Партньори:

 1. Средно училище „Димитър Гачев“ гр. Пазарджик
 2. Основно училище „Кочо Честеменски“ с. Динката
 3. Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство гр. Пазарджик
 4. Средно училище „Христо Смирненски“ гр. Брезово
 5. 67 Основно училище „Васил Друмев“ гр. София
 6. Обединено училище „Христо Ботев“ с. Калугерово
 7. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ивайло
 8. Начално училище „Васил Петлешков“ гр. Брацигово
 9. Основно училище „Отец Паисий“ с. Говедаре
 10. Детска градина „Слънце“ с. Исперихово
 11. Основно училище „Отец Паисий“ с. Огняново
 12. Детска градина „Здравец“ гр. Брацигово
 13. Детска градина „Детство“ с. Мало Конаре
 14. Детска градина „Звънче“ гр. Панагюрище
 15. Основно училище „Васил Априлов“ с. Синитово
 16. Детска градина „Щастливо детство“ с. Долни Луковит
 17. Детска градина „Мара Балева“ гр. Искър
 18. Средно училище „Христо Смирненски“ гр. Искър
 19. Детска градина „Здравец“ гр. Пазарджик

 

Обща цел: Основната цел на проектното предложение е да повиши професионалните компетентности на 308 педагогически специалисти и 19 образователни медиатори от 19 образователни институции в сравнително по малки населени места за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

 

Специфични цели:

– Повишаване квалификацията и компетентностите на 308педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в българската образователна система, повишаване на мотивацията за учене, включително за изучаване на майчиния език, и подкрепа на културната идентичност на децата и учениците;

– Повишаване знанията и уменията на 19 образователни медиатори за още по успешно включване в интегрираните на децата, учениците и техните родители в образователния процес. – Разработване и прилагане от всяка партньорска образователна институция стратегия за квалификация на учители и административен персонал в областта на образованието за работа в мултиетническа среда;

– Създаване на подходящ социално-психологически климат в училището.

 

Основни дейности: Основните дейности по проекта са три:

– „Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентности, профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди“;

– „Провеждане на краткосрочни обучения на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити“;

– „Провеждане на краткосрочни обучения на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити“.

Reziume

7-Карта за участие

Инфо обучаеми