Обществен съвет

Създаден Обществен съвет  на основание чл. 265 от ЗПУО в състав:

Председател:  Асен Йорданов Живаков – родител
Членове:
1. Гергана Димитрова Табакова – Директор дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик – представител на финансиращия орган;

2. Десислава Гошова Михайлова – родител;

3. Роза Живкова Павлова – родител;

4. Ана Веселинова  – родител