Работа по проекти

Образователните ни програми вече и в училище

До 26 април училищата в страната кандидатстват за безплатен достъп до платформата Буки.bg и 15 нови програми, които да въведат през следващата учебна година 

https://www.telerikacademy.com/school/about/news/details/buki.bg_nova_obrazovatelna_platforma?fbclid=IwAR3xYP2X5b6p2uRZYVgOvukfOFh6hHXN4NZk20uQNIuV9AvkvqYgAqx7m5g_aem_AWuSWXc_KiEf18kf3RDMgogcoLbB0MkvUdhmpT_oJvZGAUTRoKdA5u-C5tl_kg-ehmGwQixK117L4TgAKELRBUXF

проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

example-poster React-EU